Lisenssisopimus

LISENSSISOPIMUKSEN HAKEMUS PALVELUNA.
LISENSSISOPIMUS (“SOPIMUS”) ON LISENSSINSAAJAN JA BRIGHTANALYTICSIN VÄLINEN LAILLINEN SOPIMUS, JOKA ANTAA LISENSSINSAAJALLE OIKEUDEN ASENTAA JA KÄYTTÄÄ SOVELLUSTA. LISENSSINHALTIJA ON JOKAINEN LUONNOLLINEN TAI OIKEUSHENKILÖ, JOKA KÄYTTÄÄ SOVELLUSTAMME LAILLISESTI. TÄMÄ SOPIMUS TULEE VOIMAAN HETI, KUN LISENSSINSAAJA SAA SOVELLUKSEMME HALTUUNSA JOKO LATAAMALLA TAI MUULLA TAVOIN HANKKIMALLA. LUE HUOLELLISESTI NÄMÄ EHDOT JA KAIKKI LIITTEENÄ OLEVAT TIEDOT, ENNEN KUIN HANKIT SOVELLUKSEMME. NÄISSÄ ASIAKIRJOISSA ESITETÄÄN OIKEUDELLISESTI SITOVAT EHDOT, JOTKA KOSKEVAT OIKEUTTA KÄYTTÄÄ SOVELLUSTA. LISENSSINSAAJALLA EI OLE OIKEUTTA KÄYTTÄÄ SOVELLUSTA, JA HÄNEN ON POISTETTAVA SE HALLUSTAAN, JOS LISENSSINSAAJA EI HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA.

SOVELLUS SISÄLTÄÄ AVOIMEN LÄHDEKOODIN OHJELMISTOJA “MYSQL”, “PHP”, “JAVASCRIPT” JA “JQUERY PLUGINS”, JOTKA JAETAAN MIT-LISENSSIN MUKAISESTI. LISENSSINSAAJA YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ AVOIMEN LÄHDEKOODIN SOVELLUKSEEN SOVELLETAAN EDELLEEN NIITÄ EHTOJA JA EDELLYTYKSIÄ, JOIDEN MUKAISESTI SE TARJOTAAN. AVOIMEN LÄHDEKOODIN SOVELLUS TARJOTAAN SELLAISENAAN JA ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA. BRIGHTANALYTICS KIISTÄÄ NIMENOMAISESTI KAIKKI MUUT TAKUUT, KUTEN NIMENOMAISET, IMPLISIITTISET TAI LAKISÄÄTEISET TAKUUT, JOTKA LIITTYVÄT AVOIMEN LÄHDEKOODIN SOVELLUKSEEN.

JOS SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ TAI HUOLENAIHEITA EHDOISTAMME, OTA YHTEYTTÄ OSOITTEESEEN HELLO@BRIGHTANALYTICS.EU.

1 YLEISET LAUSEKKEET.

1. Tässä sopimuksessa seuraavat termit on ymmärrettävä seuraavasti:

“Sovellus”: BRIGHTANALYTICSin omistama tietokoneohjelmisto, joka annetaan lisenssinsaajan käyttöön sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä.

“BRIGHTANALYTICS”: Yritys, joka on perustettu ja joka on olemassa Belgian lainsäädännön mukaisesti, jonka rekisteröity kotipaikka on Bruggesteenweg 311A /2.2, 8830 Hooglede ja joka on rekisteröity yritysnumerolla BTW-BE 0555.899.773.

“Lisenssinhaltija”: Kaikki luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka ostavat tai aikovat ostaa Sovelluksen tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti (jäljempänä myös “sinä” tai “sinun”).

“Loppukäyttäjä”: Kaikki luonnolliset henkilöt, jotka käyttävät sovellusta lisenssinsaajan puolesta ja lisenssinsaajalle myönnettyjen oikeuksien mukaisesti. (jäljempänä myös “sinä” tai “sinun”, joka voi siis tarkoittaa lisenssinhaltijaa tai loppukäyttäjää, kuten asiayhteys edellyttää).

2. BRIGHTANALYTICS pidättää oikeuden tarkistaa tai päivittää sopimusta yksipuolisesti ajoittain oman harkintansa mukaan. Kaikki muutokset tulevat voimaan, kun päivitetyt ehdot julkaistaan verkkosivustolla. Loppukäyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että sovelluksen käytön jatkaminen sopimuksen muutosten julkaisemisen jälkeen merkitsee kyseisten muutosten hyväksymistä. Sinun vastuullasi on tarkistaa sopimus säännöllisesti muutosten varalta.

3. Tämä sopimus muodostaa koko osapuolten välisen sopimuksen sovelluksen hallussapidosta ja käytöstä ja korvaa kaikki aiemmat osapuolten väliset suulliset tai kirjalliset sopimukset, jotka koskevat tämän sopimuksen kohdetta. Tämän sopimuksen lisäykset tai poikkeukset ovat päteviä vain siinä määrin kuin niistä on päästy yhteisymmärrykseen ja ne on kirjattu kirjallisesti.

4. Jos jokin tämän sopimuksen määräys katsotaan jostain syystä laittomaksi, pätemättömäksi tai muuten täytäntöönpanokelvottomaksi, se katsotaan irrotetuksi sopimuksesta, eikä se vaikuta tämän sopimuksen muiden määräysten pätevyyteen, laillisuuteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen. Kaikki lainvastaiset, pätemättömät tai täytäntöönpanokelvottomat määräykset on muutettava siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin osapuolten alkuperäisessä määräyksessä ilmaistua yhteistä tarkoitusta sovellettavan lain sallimissa rajoissa. BRIGHTANALYTICS pidättää itsellään oikeuden muuttaa pätemättömiä tai soveltumattomia lausekkeita yksipuolisesti.

2 LISENSSI JA PALVELUT.

1. Lisensoitu sovellus BrightAnalytics on pilvipohjainen ohjelmistosovellus (“Sovellus”) operatiivisen ja taloushallinnon raportointiin. Sovellus koostuu useista toiminnallisuuksista, mukaan lukien mahdolliset räätälöidyt toiminnallisuudet, joista sovitaan lisenssinsaajan kanssa oston yhteydessä. BRIGHTANALYTICS voi asettaa lisäehtoja ja -ohjeita tiettyjen toimintojen käytölle.

2. Tämä sopimus koskee lisenssinsaajan oikeutta käyttää sovellusta, valittuja toimintoja ja vastaavia palveluitamme. Lisenssinsaaja voi myöntää käyttöoikeuden loppukäyttäjille sisäisessä liiketoimintaympäristössä ilman lisenssinsaajan vastuuta. Tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet koskevat loppukäyttäjää. Lisenssinhaltija on vastuussa työntekijöidensä, toimihenkilöidensä, johtajiensa ja kaikkien muiden tahallisesti tai tahattomasti suoraan tai epäsuorasti sovelluksen käyttöön antamiensa henkilöiden toimista, käytöksestä, toiminnasta ja kaikista sovellukseen liittyvistä liiketoimista. BRIGHTANALYTICS voi kieltäytyä Loppukäyttäjästä, jos siihen on pakottava tai painava syy.

2.1 Käyttöoikeus.
3. Vastineeksi lisenssimaksun maksamisesta ja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti BRIGHTANALYTICS myöntää täten lisenssinsaajalle ja valtuutetuille loppukäyttäjille (“lisenssinsaajat”) maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan ja ei-jäljennettävissä olevan oikeuden käyttää sovellusta “BrightAnalytics” ja sovellukseen liittyvää dokumentaatiota omiin tarkoituksiinsa (“lisenssi”). Mitään muuta käyttöä tai hyödyntämistä, jota ei ole nimenomaisesti myönnetty lisenssinsaajalle tässä sopimuksessa, ei sallita ilman BRIGHTANALYTICSin kirjallista suostumusta.

4. Lisenssinhaltija ei saa tehdä käänteismallinnusta, purkaa tai purkaa tietoja tai yrittää millään muulla tavalla tutkia ja johtaa sovelluksen lähdekoodia tai rakenteellista kehystä, paitsi ja vain siinä laajuudessa kuin sovellettavassa laissa säädetään. Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta muuttaa tai luoda johdannaisteoksia sovelluksesta tai dokumentaatiosta. Lisenssinsaajalla ei myöskään ole oikeutta myydä, luovuttaa, jakaa, (ali)lisensoida, vuokrata, leasingata, lainata tai muulla tavoin siirtää mitään osaa Sovelluksesta tai siihen myönnetyistä oikeuksista tai luovuttaa Sovellusta kolmannelle osapuolelle ilman BRIGHTANALYTICSin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

5. BRIGHTANALYTICS pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan sovelluksen jatkuvan saatavuuden. BRIGHTANALYTICS on toteuttanut kaikki tekniset, ei-tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä ja kohtuullisia tämän sitoumuksen varmistamiseksi. Häiriöt ja häiriöt korjataan aina lyhyellä aikavälillä, jos mahdollista. Nämä sitoumukset olisi ymmärrettävä keinovelvoitteiksi. Lisenssinhaltija voi luottaa BRIGHTANALYTICSin tukeen, jos hänellä on saavutettavuuteen liittyviä kysymyksiä tai huomautuksia.

6. BRIGHTANALYTICS on soveltanut kaikkia teknisiä, ei-teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä ja kohtuullisia sovelluksemme asianmukaisen toiminnan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Suunnitteilla on sekä ennaltaehkäiseviä että korjaavia toimenpiteitä. BRIGHTANALYTICS tiedottaa lisenssinsaajalle välittömästi mahdollisista riskeistä ja niistä seuraavista tarvittavista toimista siinä määrin kuin se on mahdollista ja tarpeellista. Koska verkkopalvelumme ovat riippuvaisia useista ulkoisista tekijöistä, kuten Internetistä ja kolmansista osapuolista, BRIGHTANALYTICS ei voi antaa absoluuttisia takuita niiden asianmukaisesta toiminnasta ja turvallisuudesta. Edellä mainitut sitoumukset olisi ymmärrettävä keinovelvoitteiksi. Lisenssinhaltija myöntää ja hyväksyy, että Sovelluksemme ei voi koskaan olla täysin virheetön ja että kaikkia puutteita ei voida korjata.

2.2 Tietojen säilyttäminen ja seuranta.
7. BRIGHTANALYTICS tarjoaa Lisenssinhaltijalle tarvittavan virtuaalitilan tietojen, informaation ja muiden tiedostojen (“sisältö”) tallentamiseen. Loppukäyttäjä voi luottaa siihen, että BRIGHTANALYTICS on ryhtynyt kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin lisätyn sisällön suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoutumiselta tai vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta paljastamiselta ja pääsyltä. BRIGHTANALYTICS tarjoaa lisäksi säännöllistä varmuuskopiointia sovelluksessamme tallennetusta sisällöstä. Säännöllisellä varmuuskopioinnilla tarkoitetaan vähintään yhtä varmuuskopiota päivässä. BRIGHTANALYTICS voi vapaasti päättää tämän varmuuskopioinnin tiheyden.

8. BRIGHTANALYTICS voi vaatia Lisenssinhaltijaa käyttämään kolmannen osapuolen palveluita optimoidakseen sovelluksen tehokkaan käytön. BRIGHTANALYTICS on pelkkä välittäjäosapuoli eikä näin ollen ole vastuussa tällaisten suositeltujen kolmansien osapuolien toimittajien (ohjelmistojen) tuotteiden, palveluiden ja muiden toimien moitteettomasta toiminnasta.

9. BRIGHTANALYTICS valvoo aktiivisesti sovelluksen käyttöä, jotta voidaan säilyttää käyttäjän valvonta, analysoida suorituskykyä ja parantaa ohjelmiston tehokkuutta.

2.3 Ylläpito ja päivitykset.
10. BRIGHTANALYTICS pyrkii tarjoamaan laadukkaan Sovelluksen suorittamalla säännöllisiä ylläpitotoimia ja päivityksiä Sovellukseen. Nämä toimet toteutetaan ajanjaksona, jolle on ominaista toiminnan yleinen väheneminen, elleivät olosuhteet muuta edellytä. Aikaa, jona nämä toimenpiteet suoritetaan, ei voida koskaan laskea laskettaessa puutteellista esteettömyyttä ja toimintaa.

11. Sovelluksen huoltotoimet, muutokset ja parannukset voivat väliaikaisesti vaikuttaa sovelluksen käytettävyyteen ja moitteettomaan toimintaan. BRIGHTANALYTICS ilmoittaa lisenssinsaajalle tällaisista toimista vähintään 24 tuntia etukäteen, siinä määrin kuin se on mahdollista tai hyödyllistä. Aikaa, jona nämä toimenpiteet suoritetaan, ei voida koskaan laskea laskettaessa puutteellista esteettömyyttä ja toimintaa.

2.4 Tuki.
12. BRIGHTANALYTICS tarjoaa lisenssinhaltijalle tukea sovelluksen toimintahäiriöihin ja häiriöihin liittyen. Toimintahäiriöllä tarkoitetaan kaikkia tilanteita, jotka estävät sovelluksen asianmukaisen toiminnan ja käytettävyyden. Häiriötilanne on tilapäinen toimintahäiriö, jonka vaikutukset eivät ole enää olemassa ilmoitushetkellä. Erotamme kahdenlaisia toimintahäiriöitä:

Toimintahäiriö, joka johtuu teknisen tai ohjelmistotuntemuksen puutteesta.
Teknisen tai ohjelmistovian aiheuttama toimintahäiriö.
13. BRIGHTANALYTICS odottaa asiakkaan ilmoittavan kaikista toimintahäiriöistä ja vaaratilanteista ilman aiheetonta viivytystä sähköpostitse: support@brightanalytics.eu. BRIGHTANALYTICS korjaa vain ilmoitetut toimintahäiriöt. Luvanhaltijan on toimitettava selkeä kuvaus toimintahäiriöstä ja olosuhteista, joissa toimintahäiriö ilmenee, mieluiten tulostusnäytöllä.

14. Tukea tarjoavat BRIGHTANALYTICSin työntekijät tai nimetyt kolmannet osapuolet. Tukea annetaan vain toimiston aukioloaikoina eli maanantaista perjantaihin klo 10:00-16:00. Tukea ei myönnetä yleisinä ja ennalta ilmoitettuina loma-aikoina.

15. Tukipalvelumme käsittelee jokaisen uuden ilmoitetun toimintahäiriön kohtuullisen ajan kuluessa ja viimeistään 48 työtunnin kuluessa siitä, kun tukipalvelumme on hyväksynyt sen.

16. Tukea annetaan ainoastaan etäyhteyksien, kuten puhelimen, sähköpostin tai “etäavun” avulla. Loppukäyttäjän on tehtävä kaikki tarvittava ja kohtuullinen yhteistyö nopean ratkaisun saamiseksi käyttöön. Tähän sisältyy kaikkien tarvittavien tietojen, kuten salasanojen, siirto ja “etäavun” aktivointi. Tuki ei kata paikan päällä tehtäviä toimenpiteitä.

17. Toimintahäiriön välitön ja pysyvä ratkaisu ei aina ole mahdollinen. Luvanhaltija ymmärtää ja hyväksyy, että ratkaisu ei aina tarkoita alkuperäisen tilan palauttamista. Puute ei johda rahapalautukseen.

3 LOPPUKÄYTTÄJÄN VELVOITTEET.

3.1 Rekisteröinti.
1. Jokaisen loppukäyttäjän on rekisteröidyttävä käyttäjätilinsä, jotta hän voi käyttää sovellusta. Loppukäyttäjän on annettava rekisteröinnin yhteydessä kysytyt tarkat, ajantasaiset ja täydelliset tiedot. Tämä tiedonantovelvollisuus koskee sekä tilin luomista että tulevaa käyttöä. Loppukäyttäjä on yksin vastuussa vanhentuneiden tietojen korjaamisesta tai poistamisesta.

2. Jokainen käyttäjätili on täysin yksilöllinen, henkilökohtainen ja siten ainutlaatuinen. Käyttäjätiliä ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman BRIGHTANALYTICSin nimenomaista kirjallista suostumusta. Loppukäyttäjän on näin ollen taattava käyttäjätilinsä ja kirjautumistietojensa luottamuksellisuus. Loppukäyttäjä on joka tapauksessa yksinomaisesti vastuussa kaikista toimista, jotka hän suorittaa käyttäjätunnuksensa kautta. Kaikista (epäillyistä) luottamuksellisuuden loukkauksista on ilmoitettava BRIGHTANALYTICSille, jotta asianmukaisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä.

3. BRIGHTANALYTICS ei suorita aktiivista ja ennakkovalvontaa luotujen käyttäjätilien osalta. BRIGHTANALYTICS pidättää kuitenkin oikeuden ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin tapauksissa, joissa se on tarpeen. Katso lisätietoja mahdollisista seurauksista 5 artiklasta “Voimassaolo ja irtisanominen”.

4. Jokainen Loppukäyttäjä hyväksyy sovelluksen ehdot ja edellytykset rekisteröinnin yhteydessä, kuten BRIGHTANALYTICS on ilmoittanut. Lisenssinsaaja on velvollinen tiedottamaan loppukäyttäjälle kaikista BRIGHTANALYTICSin ja lisenssinsaajan välisen lisenssisopimuksen asiaankuuluvista määräyksistä, mukaan lukien niiden soveltamisala ja vaadittu noudattaminen. BRIGHTANALYTICS voi ryhtyä toimenpiteisiin sekä lisenssinhaltijan että loppukäyttäjän suhteen vaatimustenvastaisuuden puuttumisen vuoksi.

3.2 Sovellusta, laitteistoa ja osaamista koskevat vaatimukset.
5. Loppukäyttäjä on yksin vastuussa kaikkien tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisesta, jotta hänellä on oikeus käyttää sovellusta. Sovellus on täysin toimiva ja tehokas vain, jos loppukäyttäjä tarjoaa tarvittavat ja ennalta määritellyt laitteistot, (selain)sovelluksen ja tietoliikennevälineet. Loppukäyttäjän vastuulla on varmistaa, että käytetyt laitteet ja sovellukset täyttävät BRIGHTANALYTICSin selkeästi ilmoittamat järjestelmävaatimukset. Loppukäyttäjä vastaa siitä, että hänen laitteistonsa, (selain)sovelluksensa ja tietoliikennevälineensä on suojattu asianmukaisesti viruksilta, tietokonerikollisuudelta ja kolmansien osapuolten laittomalta käytöltä. BRIGHTANALYTICS ei ota tästä mitään vastuuta.

6. Loppukäyttäjä on vastuussa siitä, että hän ottaa huomioon kaikki sovelluksemme toimintaa koskevat tiedot ennen käyttöä. BRIGHTANALYTICS ei ole vastuussa siitä, että loppukäyttäjän virheellisestä käyttäytymisestä johtuva saavutettavuuden puute ei ole mahdollista.

3.3 Sovelluksen käyttöä koskevat rajoitukset.
7. Loppukäyttäjä saa käyttää Sovellusta vain alun perin tarkoitettuihin tarkoituksiin, jotka BRIGHTANALYTICS on kuvannut lisäasiakirjoissa. Loppukäyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Sovellusta muihin kuin tässä Sopimuksessa ja siihen liittyvissä tiedoissa kuvattuihin tarkoituksiin. Lisenssinhaltijan vastuulla on varmistaa, että sovellus soveltuu aiottuun käyttöön.

8. Loppukäyttäjä ei saa käyttää Sovellusta toimiin ja käyttäytymiseen, jotka ovat vastoin sovellettavia lainsäännöksiä, moraalia tai yleistä järjestystä, kolmansien osapuolten oikeuksia ja tämän Sopimuksen määräyksiä. Näihin kuuluvat muun muassa, mutta ei yksinomaan, seuraavat toimet ja menettelytavat:

Käytä sovellusta rikolliseen tai petolliseen toimintaan;
Sovelluksen käyttäminen luvattomaan webcrapingiin, roskapostitukseen (suurten määrien samansisältöisten sähköpostiviestien lähettäminen ja/tai samansisältöisten viestien lähettäminen suureen määrään Internetin uutisryhmiä);
Sovelluksen käyttäminen tietokonejärjestelmien luvattomaan tai ei-toivottuun rikkomiseen, mukaan lukien hakkerointi ja vastaavat luvattomat toimet.
käyttää sovellusta tekijänoikeudellisesti suojattujen teosten loukkaamiseen tai muulla tavoin rikkoa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia;
Sovelluksen käyttäminen laittoman ja/tai rikollisen tiedon levittämiseen, mukaan lukien rasistiset ilmaisut, lapsipornografia, rikollinen liikenne ja loukkaukset;
9. Sovelluksemme tarjoaa Loppukäyttäjille mahdollisuuden ladata sisältöä. BRIGHTANALYTICS odottaa, että tätä mahdollisuutta käytetään vain hyödyllisellä ja asianmukaisella tavalla. Seuraavaa sisältöä ei missään tapauksessa saa ladata sovellukseen:

Kaikenlainen sisältö, jota voidaan pitää sopimattomana tai laittomana sen laittoman, lainvastaisen, haitallisen, loukkaavan, loukkaavan, harhaanjohtavan, uhkaavan, säädyttömän, pornografisen, loukkaavan tai rasistisen luonteen vuoksi ja/tai yleisemmin sen vuoksi, että se on ristiriidassa yleisen moraalin tai yleisen järjestyksen kanssa. Tällaisen sisällön ei välttämättä tarvitse olla ristiriidassa sovellettavan lain tai kolmansien osapuolten oikeuksien kanssa, jotta sitä voitaisiin pitää sopimattomana.
Sisältö, joka loukkaa muiden käyttäjien ja/tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia ja muotokuvaoikeuksia.
Sisältö, joka on seurausta rikosoikeudellisesti sanktioidusta teosta, viittaa siihen ja/tai kannustaa siihen.
Sisältö, joka voi aiheuttaa tai aiheuttaa vahinkoa muille käyttäjille. Haitallisten sovellusten, kuten tietokonevirusten, haittaohjelmien, matojen, troijalaisten ja peruutusrobottien, leviäminen kuuluu tähän ryhmään.
Ei-toivottujen ja/tai kaikenlaisten kaupallisten viestien, kuten roskapostin, roskapostin ja ketjukirjeiden, levittäminen verkkosivuston kautta.
10. BRIGHTANALYTICS pidättää oikeuden ryhtyä kaikkiin kohtuullisiin ja asianmukaisiin toimenpiteisiin, jos Loppukäyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja tai tiedossa olevia velvoitteita, sovellettavaa lainsäädäntöä, kolmansien osapuolten oikeuksia tai yleisesti hyväksyttyjä Internetin käyttäytymissääntöjä. BRIGHTANALYTICS säilyttää laajan valintamarginaalin rangaistus- ja korjaustoimenpiteiden toteuttamisessa ja niiden laajuudessa, kuten tiettyjen toimintojen käyttöoikeuden tilapäisessä tai pysyvässä rajoittamisessa. Toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ilman ennakkovaroitusta ja/tai ennakkoilmoitusta.

3.4 Liiallinen käyttö.
11. Loppukäyttäjän on pidättäydyttävä kaikesta käytöstä, joka on huomattavasti suurempaa kuin Sovelluksen ja lisäpalveluiden keskimääräisen loppukäyttäjän käyttö, ns. liiallinen käyttö. Tämä aiheuttaa sovelluksemme ja palveluidemme verkon tai järjestelmän haitallisen ylikuormituksen riskin. BRIGHTANALYTICS ilmoittaa liiallisesta käytöstä loppukäyttäjälle tämän käyttäytymisestä ja sitoutuu ryhtymään tarvittaviin toimiin käytön vähentämiseksi. Osapuolten on BRIGHTANALYTICSin kirjallisesta pyynnöstä ryhdyttävä sovitteluun ratkaisun löytämiseksi, jos ylikuormitus on luonteeltaan rakenteellista. BRIGHTANALYTICS pidättää oikeuden keskeyttää näiden käyttöehtojen mukaiset velvoitteensa, jotta muiden lisenssinsaajien laadukas käyttö voidaan taata.

4 LISENSSIMAKSU JA MAKSU

4.1 Lisenssimaksu
1. Lisenssinhaltijan tämän sopimuksen mukaisesti ostaman Sovellus palveluna -palvelun lisenssimaksut ilmoitetaan ostosopimuksessa ja/tai verkkosivustollamme. Lisäpalveluja tarjotaan lisenssinsaajan pyynnöstä. Kaikki maksut on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa ja/tai muita veroja ja maksuja. Kaikki maksut ilmoitetaan euroina, ja ne on myös maksettava euroina.

2. BRIGHTANALYTICS voi milloin tahansa muuttaa sovellettavia maksuja ja hintoja. Lisenssinsaajalle ilmoitetaan hinnanmuutoksista vähintään 30 päivää ennen tarkistusta. Tarkistaminen on mahdollista vain sellaisen palvelusopimuksen perusteella, jonka voimassaoloaika on määräaikainen ja jonka alkamisesta tai viimeisimmästä tarkistuksesta on kulunut vähintään kaksitoista (12) kuukautta. Lisenssinhaltijan katsotaan hyväksyvän mukautuksen, ellei hän irtisano sopimusta kirjatulla kirjeellä viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa uusien hintojen voimaantulosta. Kuluttajahintaindeksiin perustuvaa tarkistusta ei pidetä tässä lausekkeessa tarkoitettuna hintojen tarkistuksena.

3. Sovellettaviin maksuihin ja taksoihin sovelletaan vuosittaista automaattista indeksointia Agoria-indeksin perusteella 30 päivänä maaliskuuta 1976 annetun lain 57 artiklan mukaisesti. Laskelma tehdään kaavan mukaisesti:

Ymmärretään seuraavasti:

“P new” = Uudet räätälöidyt vallitsevat hinnat tai hinnat;
“P old” = Sopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olevat hinnat tai tariffit;
“Agoria new” = Viitepalkkakustannus Pnew-hetkellä.
“Agoria old” = Viitepalkkakustannukset Poldin aikaan.
Viitepalkkakustannukset: Agorian julkaisema, sektori Gent (luokka +10 työntekijää).
4.2 Maksu.
4. Kaikki laskumme maksetaan tilille FINTRO: BE16 1430 9027 5274, ellei laskussa toisin mainita. Jos maksu ei ole suoritettu eräpäivänä, veloitetaan 1 prosentin vuotuinen korko sekä vahingonkorvaus, jonka suuruus on 10 % laskun määrästä, kuitenkin vähintään 125 euroa. Nämä korvaukset erääntyvät maksettaviksi automaattisesti ja ilman ennakkoon lähetettyä kirjattua kirjettä. BRIGHTANALYTICS pidättää itsellään oikeuden vaatia korvausta muista vahingoista, jotka johtuvat tästä puutteellisesta maksusta.

5. Lisenssinhaltijan on ilmoitettava BRIGHTANALYTICSille kirjallisesti laskua koskevat valituksensa kymmenen päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Kirjallisessa ilmoituksessa on mainittava laskun päivämäärä, laskun numero ja yksityiskohtainen kuvaus valituksesta.

6. Maksun laiminlyönti katsotaan tämän sopimuksen 5.2 artiklassa tarkoitetuksi yhden tai useamman olennaisen velvoitteen merkittäväksi laiminlyönniksi.

5 KESTO JA PÄÄTTYMINEN.

1. Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona molemmat osapuolet allekirjoittavat sen. Tällä sopimuksella myönnetty lisenssi on voimassa Lisenssinhaltijan ilmoittaman määräajan, joka alkaa Sovelluksen aktivointihetkestä. Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kunkin jakson päättyessä. Osapuolen, joka haluaa irtisanoa sopimuksen, on ilmoitettava siitä toiselle osapuolelle vähintään kuukautta ennen sopimuksen päättymistä kirjatulla kirjeellä. Sopimus jatkuu automaattisesti uudella, alkuperäistä ajanjaksoa vastaavalla ajanjaksolla kunkin lisenssikauden lopussa, ellei sopimusta ole irtisanottu asianmukaisesti.

2. Kumpikin osapuoli voi milloin tahansa, väliaikaisesti tai välittömästi, keskeyttää tai lopettaa tämän sopimuksen täytäntöönpanon, jos kyseinen osapuoli joutuu vakavasti puuttumaan yhteen tai useampaan tämän sopimuksen keskeiseen velvoitteeseen, joka johtuu toisesta osapuolesta. Ennakkoilmoitus kirjatulla kirjeellä, jolla annetaan toiselle osapuolelle kohtuullinen määräaika velvoitteidensa täyttämiseksi, on tarpeen, jos tällainen määräaika on vielä käyttökelpoinen. Irtisanominen ei rajoita sopimuksen irtisanovan osapuolen muita oikeuksia, mukaan lukien oikeus vaatia korvausta velvoitteiden rikkomisesta aiheutuneista vahingoista.

3. Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa lisenssisopimus välittömästi yksipuolisesti ja ilman eri toimenpiteitä, jos toinen osapuolista ei enää täytä lisenssisopimuksen vaatimuksia vähintään kahden kuukauden ajan konkurssin tai velkajärjestelyn vuoksi. Valituksen tehneen asianosaisen on ilmoitettava käyttönsä laiminlyöneelle asianosaiselle kirjatulla kirjeellä. Molemmat sopimuspuolet ovat velvollisia täyttämään kaikki velvoitteensa kirjeen vastaanottamiseen asti.

4. Sopimuksen irtisanominen merkitsee, että loppukäyttäjällä ei ole enää pääsyä sovellukseen ja sen sisältöön. Käyttäjätilin poistaminen käytöstä ei automaattisesti tarkoita, että tili ja siihen liittyvä sisältö poistetaan välittömästi ja peruuttamattomasti. BRIGHTANALYTICS sitoutuu olemaan poistamatta tätä sisältöä vähintään viidentoista (15) kalenteripäivän ajan deaktivoinnin jälkeen.

5. Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta saada takaisin alkuperäisen sopimuksen jäljellä olevilta kuukausilta jo maksettua summaa, jos tämä lisenssisopimus päättyy ennen eräpäivää mistä tahansa syystä.

6 HENKINEN OMAISUUS.

1. BRIGHTANALYTICS ja/tai sen lisenssinantajat ja toimittajat säilyttävät kaikki immateriaalioikeudet sovelluksen ja kaiken siihen liittyvän kehityksen osalta. Näillä immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeuksia, sovelluksen ja tietokannan suojaa koskevia oikeuksia, sellaisina kuin ne on määritelty 30. kesäkuuta 1994 annetussa Belgian tekijänoikeuslaissa, 30. kesäkuuta 1994 annetussa Belgian sovelluksen suojaa koskevassa laissa ja 31. elokuuta 1998 annetussa Belgian tietokannan suojaa koskevassa laissa sovelluksen ja kaiken sovelluksen kehittämisessä ja toimittamisessa käytetyn valmistelutyön ja muun materiaalin osalta.

2. Tämän sopimuksen nojalla ei missään tapauksessa siirretä teollis- ja tekijänoikeuksia. Lisenssinsaajan on aina oltava tietoinen näistä immateriaalioikeuksista ja pidättäydyttävä niiden rikkomisesta, koska se voi johtaa hänen vastuuseen. Lisenssinhaltija ei saa poistaa, muuttaa tai peittää BRIGHTANALYTICSin immateriaalioikeuksia osoittavia viittauksia.

3. Lataamalla sisältöä Sovellukseemme Loppukäyttäjä myöntää BRIGHTANALYTICSille ei-yksinomaisen, siirrettävissä olevan, rojaltivapaan ja maailmanlaajuisen lisenssin käyttää, jäljentää, käsitellä ja välittää tätä sisältöä kolmansille osapuolille siltä osin kuin se on tarpeen Sovelluksen asianmukaisen toiminnan kannalta. Tämä lisenssi ei ole ajallisesti rajoitettu. Tämä lisenssi koskee kaikenlaisia immateriaalioikeuksia. Lisenssiä tarvitaan alustamme asianmukaisen teknisen ja toiminnallisen toiminnan takaamiseksi, ja lisenssin käyttö on rajoitettu tähän tarkoitukseen.

7 VASTUU.

1. BRIGHTANALYTICS on vastuussa vain kaikista hänelle kuuluvista merkittävistä tai toistuvista vähäisistä sopimusrikkomuksista ja/tai sopimuksenulkoisista rikkomuksista, mukaan lukien takuuvelvoitteet, jotka aiheutuvat tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä. Tämä vastuu rajoittuu rikkomuksesta johtuviin välittömiin vahinkoihin. BRIGHTANALYTICSin vastuu ei voi koskaan ylittää lisenssimaksujen kokonaismäärää, jotka on tosiasiallisesti laskutettu tämän sopimuksen mukaisesti kolmen (3) kuukauden aikana ennen rikkomista, ja se on joka tapauksessa rajoitettu 1000 euron absoluuttiseen enimmäismäärään.

2. BRIGHTANALYTICS ei ole vastuussa vahingoista, jotka liittyvät tai johtuvat:

Vika johtuu huolimattomuudesta, tietämättömyydestä, vääränlaisesta käytöstä tai siitä, että loppukäyttäjä ei ole noudattanut BRIGHTANALYTICSin ohjeita;
Lisenssinsaajan tai loppukäyttäjän tämän lisenssin mukaisten velvoitteiden rikkominen;
Virusten esiintyminen järjestelmässä tai Internetin tai toimitettujen ladattujen tietojen tai sovelluksen kautta.
3. BRIGHTANALYTICS ei ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista. Välillisiksi vahingoiksi on katsottava kaikenlaiset välilliset vahingot, kuten menetetty voitto, taloudelliset tai kaupalliset menetykset, lisääntyneet kokonaiskustannukset, lisääntyneet henkilöstökustannukset, asiakkaiden menettämisestä johtuvat vahingot ja muut vastaavat vahingot. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä. BRIGHTANALYTICS ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat tietojen ja/tai asiakirjojen tuhoutumisesta ja/tai katoamisesta. Edellä mainitut rajoitukset eivät ole voimassa, jos kyseessä on petos tai tahallinen väärinkäytös.

4. Kaikista vastuuvelvollisuutta koskevista vaatimuksista on ilmoitettava BRIGHTANALYTICSille kahden (2) viikon kuluessa vahingon tapahtumisesta. Ilmoituksen laiminlyönti johtaa siihen, että vaatimus jää tuloksettomaksi.

5. Molempien osapuolten on suojattava toisensa sopimuksen täytäntöönpanossa ilmenevistä kolmannen osapuolen vaatimuksista, jos rikkomukset eivät johdu toisesta osapuolesta. Tämä säilytysvelvollisuus sisältää velvollisuuden tiedottaa ja toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet väitteiden kumoamiseksi sekä korvata väitteestä mahdollisesti aiheutuneet vahingot.

6. Loppukäyttäjä korvaa ja pitää BRIGHTANALYTICSin vahingoittumattomana kaikilta kustannuksilta, kuluilta, tappioilta ja vaatimuksilta, jotka kohdistuvat BRIGHTANALYTICSiin kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkauksen seurauksena, joka johtuu siitä, että Loppukäyttäjä on käyttänyt Sovellusta luvattomasti tämän Sopimuksen mukaisesti.

8 YLIVOIMAINEN ESTE.

1. BRIGHTANALYTICS ei ole velvollinen täyttämään velvoitteitaan ylivoimaisen esteen sattuessa. Ylivoimainen este koskee kaikkia tilanteita, joissa tämän sopimuksen täytäntöönpano estyy kokonaan tai osittain sellaisen tilanteen vuoksi, joka oli ennalta arvaamaton tai, jos se oli ennakoitavissa, ylitsepääsemätön. Tällöin kaikki BRIGHTANALYTICSin tästä sopimuksesta johtuvat velvoitteet keskeytetään kokonaan tai osittain ylivoimaisen esteen ajaksi. BRIGHTANALYTICS ei ole vastuussa mistään ylivoimaisesta esteestä johtuvista vahingoista.

2. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus välittömästi, yksipuolisesti ja ilman eri toimenpiteitä kirjatulla kirjeellä, jos ylivoimainen este on luonteeltaan pysyvä tai kestää yli yhdeksänkymmentä (90) päivää.

9 TIETOSUOJA.

1. BRIGHTANALYTICS kerää henkilökohtaisia tietoja tämän sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä. Lisenssinhaltija antaa täten nimenomaisen suostumuksensa sovelluksen oston ja/tai aktivoinnin yhteydessä kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn. BRIGHTANALYTICS käsittelee näitä henkilökohtaisia tietoja vain sovelluksen ja lisäpalveluiden tarjoamiseksi. BRIGHTANALYTICSilla on oikeus käyttää näitä tietoja sisäiseen käyttöön, mukaan lukien oman kaupallisen ja ei-kaupallisen viestinnän levittäminen. Henkilötietoja ei siirretä kolmansille osapuolille, paitsi lain sallimissa tapauksissa tai jos BRIGHTANALYTICS on velvollinen tuomioistuimen määräyksestä. Jokaisessa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava sovellettavia lakisääteisiä määräyksiä (8. joulukuuta 1992 annettu Belgian laki yksityisyyden suojasta, jäljempänä ‘yksityisyydensuojalaki’).

2. Lisenssinhaltija on oikeutettu tietosuojaa koskevan lain mukaiseen rekisterinpitäjän asemaan, koska hän käsittelee (välillisesti) henkilötietoja sovelluksen avulla. Lisenssinhaltija määrittelee sovelluksen kautta käsiteltävät tiedot, ja näihin tietoihin voi sisältyä kolmansien osapuolten henkilötietoja. Lisenssinhaltija on näin ollen vastuussa näiden henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. BRIGHTANALYTICS on pelkkä tietojen käsittelijä tässä lausekkeessa kuvattujen käsittelytoimien osalta.

3. Luvanhaltijalla on laillinen oikeus saada pääsy henkilötietoihin tai korjata niitä yksityisyyden suojaa koskevan lain mukaisesti. Lisenssinhaltijalla on lisäksi oikeus vastustaa henkilötietojensa käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin. Molemmissa tapauksissa lisenssinhaltijan on käytettävä oikeuttaan kirjallisella, päivättyyn ja allekirjoitettuun pyyntöön, joka osoitetaan BRIGHTANALYTICSille ja johon liitetään henkilöllisyystodistus (kopio henkilökortista). BRIGHTANALYTICS sitoutuu toimimaan viiden (5) työpäivän kuluessa pyynnöstäsi.

10 SEKALAISET SÄÄNNÖKSET.

1. Se, että jompikumpi osapuoli ei vaadi tämän sopimuksen mukaista oikeutta, vaikka se on oikeutettu siihen, ei merkitse oikeuksista luopumista.

2. Tähän sopimukseen sovelletaan yksinomaan Belgian lakia. Tavaroiden kansainvälistä kauppaa koskevia sopimuksia koskevan Wienin yleissopimuksen soveltaminen on nimenomaisesti suljettu pois. Kaikki tästä sopimuksesta ja siihen liittyvistä sopimuksista aiheutuvat riidat toimitetaan BRIGHTANALYTICSin kotipaikan toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Osapuolet ovat sitoutuneet ratkaisemaan riidat mahdollisimman pitkälle yhteisymmärryksessä.

3. BRIGHTANALYTICS voi milloin tahansa siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle. Tämä kolmas osapuoli on yksin ja täysimääräisesti vastuussa sopimuksen täytäntöönpanosta. Tämä voidaan tehdä ilman lisenssinsaajan ja loppukäyttäjien suostumusta ja ilman korvausta.