Tietosuojakäytäntö

Tietosuojaseloste BrightAnalytics

BrightAnalytics-sovelluksen rekisteröinti ja käyttö edellyttää henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä. Henkilötietojen käsite koostuu tiedoista, joiden avulla luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai epäsuorasti ja riippumatta siitä, tehdäänkö se.

Sovellettavassa yksityisyyden suojaa koskevassa lainsäädännössä ja erityisesti 8. joulukuuta 1992 annetussa Belgian laissa yksityisyyden suojasta (yksityisyyden suojaa koskeva laki) asetetaan tiukat ehdot henkilötietojen keräämiselle ja käsittelylle. Tämä tietosuojalausunto on tietosuojalain 9 artiklan mukaisten tiedonantovelvoitteiden täytäntöönpano.

Oletamme, että jokainen Lisenssinhaltija on tietoinen tästä tietosuojaselosteesta ja hyväksyy sen nimenomaisesti käyttäessään Sovellusta ja palveluitamme.

Tietosuojakäytäntöämme voidaan tulevaisuudessa mukauttaa ja muuttaa, mikä tehdään selväksi tietosuojaselosteessa. Lisenssinhaltijan tehtävänä on ottaa tämä asiakirja huomioon. Kaikista merkittävistä muutoksista ilmoitetaan aina selkeästi.

1 Kuka on vastuussa tietojen käsittelystä?

Yksityisyyden suojaa koskevassa laissa tehdään ero “rekisterinpitäjän” ja “tietojen käsittelijän” välillä. Erottelu on melko tärkeää, jotta vältytään epäselvyyksiltä vastuualueiden suhteen.

1.1 Rekisterinpitäjä.

Rekisterinpitäjä on jokainen luonnollinen henkilö ja/tai oikeushenkilö, joka määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot (oikeudelliset ja tekniset). Tämä määritys voidaan tehdä yksin tai yhdessä muiden kanssa. Määrittelemme kaksi rekisterinpitäjää:

BRIGHTANALYTICS BV (jäljempänä “BRIGHTANALYTICS”)
Bruggesteenweg 311A / 2.2
8830 HOOGLEDE
Belgia
Yrityksen numero BTW BE-0555.899.773.
Puh: +32 (0)51 43 74 70
Sähköposti: hello@brightanalytics.eu

BRIGHTANALYTICS on vastuussa ainoastaan rekisterinpitäjänä henkilötietojen osalta, joita käsitellään tietosuojaselosteen 2 artiklassa.

LISENSSINHALTIJA: Lisenssinhaltija on yksityisyydensuojalain mukainen rekisterinpitäjä, koska hän käsittelee (epäsuorasti) asiakkaidensa ja kolmansien osapuolten henkilötietoja sovelluksemme avulla. Lisenssinhaltija määrittelee tiedot, joita käsitellään Sovelluksemme kautta, ja näihin tietoihin voi sisältyä kolmansien osapuolten henkilötietoja. Lisenssinhaltija on näin ollen vastuussa henkilötietojen laillisesta käsittelystä.

Useiden rekisterinpitäjien samanaikainen olemassaolo ei estä sitä, että vain yksi rekisterinpitäjä on yksin vastuussa vastuullisesta puutteesta. Tässä tapauksessa vastuussa oleva rekisterinpitäjä on velvollinen korvaamaan toiselle rekisterinpitäjälle (toisille rekisterinpitäjille) kaikki kolmansien osapuolten vaatimukset, jotka voivat syntyä henkilötietojen suojaa koskevan lain ja/tai muun henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön rikkomisen vuoksi, joka ei johdu kyseisestä rekisterinpitäjästä.

1.2 Tietojen käsittelijä.

Henkilötietojen käsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta. Tähän ryhmään eivät kuulu henkilöt, joilla on käsittelystä vastaavan tahon suorassa alaisuudessa oikeus käsitellä tietoja.

Rekisterinpitäjä on valinnut nämä tietojen käsittelijät huolellisesti. Valitut henkilötietojen käsittelijät tarjoavat erityisesti kaikki riittävät takeet henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä teknisistä ja organisatorisista turvatoimista. Ne täyttävät myös kaikki muut yksityisyyden suojaa koskevan lain 16 artiklan 1 §:n vaatimukset.

Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa henkilötietojen katoamisesta tai turmeltumisesta, identiteettivarkauksista, tietovarkauksista, viruksista tai troijalaisista, SQL-injektioista tai muista tietokonejärjestelmiin tai verkkopilviportaaleihin kohdistuvista hyökkäyksistä. Käsittelijät ovat hankkineet ammatillista asiantuntemusta omalla alallaan ja päättävät näin ollen itsenäisesti, mikä on teknisesti sopivin sovellus tietojen käsittelyyn. Rekisterinpitäjältä ei odoteta samaa asiantuntemusta ja erikoisosaamista.

BRIGHTANALYTICS on nimetty ainoastaan tietojen käsittelijäksi tietojen käsittelyyn, joka tapahtuu Lisenssinhaltijan vastuulla rekisterinpitäjänä sovelluksemme kautta.

2 Mihin tarkoituksiin käsittelemme tietoja?

käsittelee henkilötietojasi yhden päämäärän saavuttamiseksi: haluamme tarjota loppukäyttäjälle turvallisen, tehokkaan ja henkilökohtaisen käyttökokemuksen sovelluksestamme ja siihen liittyvistä palveluista. Henkilötietojen kerääminen on sitä laajempaa, mitä aktiivisemmin loppukäyttäjä käyttää sovellusta ja mitä enemmän hän käyttää tiettyjä palveluja.

BRIGHTANALYTICS käsittelee henkilötietojasi vain seuraaviin (sisäisiin) tarkoituksiin:

Anna käyttäjälle pääsy hänen käyttäjätililleen.
Henkilökohtaisten ja yleisten palveluiden tarjoaminen ja parantaminen, kuten loppukäyttäjälle hyödyllisten tai tarpeellisten tietojen, uutiskirjeiden ja tarjousten tarjoaminen, tuen tarjoaminen sekä käyttäjäarvostelujen hankkiminen ja käsittely.
petosten, virheiden ja rikollisen toiminnan havaitseminen ja siltä suojautuminen.
Henkilötietoja käsitellään BRIGHTANALYTICSin sisäiseen käyttöön. Tietoja ei käytetä ulkoiseen analyysiin ilman anonymisointia. Tietoja ei luovuteta tai paljasteta kolmansille osapuolille, paitsi jos;

Rekisteröidyn nimenomainen suostumus hankitaan;
Siirto on tarpeen sopimuksen toteuttamiseksi. Tämä koskee työntekijöitä, toimihenkilöitä, asiamiehiä, alihankkijoita, tavarantoimittajia jne;
Siirto on tarpeen, jotta rekisterinpitäjän ja kolmannen osapuolen välillä tehty tai tehtävä sopimus lisenssinhaltijan etujen toteuttamiseksi tai täyttämiseksi. Esimerkiksi petoksen yhteydessä;
BRIGHTANALYTICS kerää henkilötiedot:

2.1 Käyttäjärekisteröinnin kautta.

Sovelluksen käyttö edellyttää yksilöllisen käyttäjätilin rekisteröintiä. BRIGHTANALYTICS kerää rekisteröinnin yhteydessä kaikki tarvittavat tiedot henkilökohtaisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten sukupuoli, ikä, ammatti- ja työtehtävät, demografiset tiedot sekä joitakin olennaisia yhteystietoja, kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumero, ammattinimike (jos tarpeen).

BRIGHTANALYTICS ei kerää missään tapauksessa loppukäyttäjän arkaluonteisia henkilötietoja, kuten tietoja rodusta, poliittisista mielipiteistä, terveydentilasta, uskonnollisista ja muista vakaumuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja vastaavista.

2.2 Erilaisin teknisin keinoin.

Lisäksi keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme taata loppukäyttäjälle sovelluksen asianmukaisen teknisen toiminnan. Sovellus käyttää erilaisia keinoja käyttäjäkokemuksen optimoimiseksi ja mahdollisten (teknisten) virheiden havaitsemiseksi;

  • Evästeet
    Näiden tietojen avulla voimme tunnistaa loppukäyttäjän ja siten käyttää sovelluksen toimintoja tehokkaasti. Jos haluat lisäselvityksiä evästeistämme, tutustu evästekäytäntöömme;
  • Lokitiedot;
    Näiden tietojen avulla voimme tunnistaa IP-osoitteen ja erilaisia viestintätietoja;
  • Tiedot käytetystä laitteistosta, ohjelmistosta ja verkosta;
  • Paikallisen tallennuksen tiedot.

Sovellus kerää myös anonyymejä tietoja; nämä ovat teknisiä tietoja, joita käytetään ainoastaan sisäisiin tarkoituksiin, jotta voidaan analysoida loppukäyttäjän navigointia sovelluksessa. Tällaiset tiedot eivät kuulu tämän tietosuojaselosteen soveltamisalaan, koska ne eivät mahdollista luonnollisen henkilön tunnistamista.

2.3 Käsittelemmekö henkilötietoja EU:n ulkopuolella?

BRIGHTANALYTICS on belgialainen yritys. On kuitenkin mahdollista, että henkilötietoja käsitellään tai siirretään Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin. Tietosuojalain 21 artiklan mukaan henkilötietoja voidaan siirtää vain maihin, jotka takaavat saman riittävän suojan tason ja joissa noudatetaan samoja tai vastaavia säännöksiä kuin tietosuojalaissa. Tähän sisältyy tapauskohtainen tarkastelu, jossa otetaan huomioon esimerkiksi maa, siirron ja säilytyksen kesto, tietotyyppi ja tavoitteet.

BRIGHTANALYTICS takaa, että tietojen siirto kolmansiin maihin ei tapahdu ilman, että on ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin Belgian yksityisyyden suojan vaatimusten täyttämiseksi. Siirto voidaan tehdä ainoastaan jollakin 2 artiklassa luetelluista syistä.

3 Tallennammeko sijaintitietoja?

Sovelluksemme analyyttiset tiedot osoittavat todellakin sijaintitiedot. BRIGHTANALYTICS pystyy määrittämään ja näyttämään (oletetun) sijainnin kartalla näiden tietojen perusteella. Nämä (IP-osoitteeseen perustuvat) tiedot ovat kuitenkin kaikkea muuta kuin tarkkoja, eivätkä ne riitä läheskään tarkan sijaintisi tunnistamiseen.

BRIGHTANALYTICS ei käytä näitä sijaintitietoja käyttäjien tunnistamiseen, vaan ainoastaan varmistaakseen sovelluksemme sujuvan teknisen toiminnan.

4 Oikeuteni rekisteröitynä?

4.1 Takuu henkilötietojen laillisesta ja luotettavasta käsittelystä.

Jokainen rekisteröity voi olla varma siitä, että hänen henkilötietojaan käsitellään oikeudenmukaisesti ja laillisesti. Tämä tarkoittaa, että tietoja käsitellään ainoastaan edellä mainittuihin nimenomaisiin ja laillisiin tarkoituksiin. BRIGHTANALYTICS varmistaa myös, että henkilötiedot ovat aina asianmukaisia, olennaisia ja että ne eivät ole kohtuuttomia niihin tarkoituksiin nähden, joita varten niitä käsitellään. Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on ehdottoman välttämätöntä. Säilytämme kuitenkin tietojasi niin kauan kuin tilisi on aktiivinen tai kun henkilötietojasi tarvitaan palvelun tarjoamiseksi sinulle.

BRIGHTANALYTICS on toteuttanut kaikki asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimet, jotka takaavat rekisteröidylle henkilötietojen turvallisen käsittelyn. Nämä turvatoimet ovat oikeassa suhteessa tietojen luonteeseen ja mahdollisiin riskeihin.

BRIGHTANALYTICS on vähentänyt vahingossa tapahtuvan tai luvattoman tuhoamisen tai vahingossa tapahtuvan häviämisen, muuttamisen, pääsyn ja muun luvattoman käsittelyn riskit minimiin. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki riskit on suljettu pois. BRIGHTANALYTICS ryhtyy välittömästi kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin rajoittaakseen vahingot tai varkaudet minimiin, jos turvallisuusrikkomus tapahtuu.

4.2 Vastustamisoikeus

Jokainen rekisteröity voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Tämä oikeus vastustaa tietojen antamista on olemassa vain, jos siihen on olemassa riittävät lailliset ja painavat perusteet, jotka liittyvät henkilön erityistilanteeseen. Yksityisyyden suojaa koskevassa laissa säädettyjä poikkeuksia sovelletaan myös tähän vastustamisoikeuteen.

Rekisteröity voi milloin tahansa, maksutta ja ilman eri toimenpiteitä vastustaa ehdotettua henkilötietojen käsittelyä, jos kyseiset tiedot on saatu suoramarkkinointitarkoituksessa.

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada poistaa ja/tai kieltää kaikkien sellaisten henkilötietojesi käyttö, jotka on saatu ja jotka ovat epätäydellisiä tai epäolennaisia käsittelyn tarkoituksen kannalta katsottuna. Tätä sovelletaan myös henkilötietoihin, joiden rekisteröinti, luovuttaminen ja säilyttäminen on kielletty, tai henkilötietoihin, jotka säilytetään sallitun ajanjakson päätyttyä. Tätä oikeutta voidaan käyttää milloin tahansa, maksutta ja ilman lisäperusteluja.

Rekisteröidyn on käytettävä tätä oikeutta allekirjoittamalla kirjallinen pyyntö BRIGHTANALYTICSille postitse tai sähköpostitse osoitteeseen hello@brightanalytics.eu. BRIGHTANALYTICS ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin pyynnön jälkeen 15 päivän kuluessa.

4.3 Oikeus saada tietoja

Jokaisella rekisteröidyllä, joka todistaa henkilöllisyytensä, on oikeus tutustua kaikkiin tietoihin, jotka koskevat hänen henkilötietojensa käsittelyä BRIGHTANALYTICSin toimesta, kuten yksityisyydensuojalaissa määritellään. Tämä sisältää tiedot käsittelyn tarkoituksista, käsiteltävistä tietoryhmistä ja vastaanottajaryhmistä, joille tiedot toimitetaan. Tämä tietosuojakäytäntö on ensimmäinen osoitus.

Rekisteröidyn on käytettävä tätä oikeutta allekirjoittamalla kirjallinen pyyntö BRIGHTANALYTICSille postitse tai sähköpostitse osoitteeseen hello@brightanalytics.eu. BRIGHTANALYTICS ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin pyynnön jälkeen 15 päivän kuluessa.

4.4 Oikeus korjata

BRIGHTANALYTICS pitää tarkkaa tiedonkeruuta erittäin tärkeänä. Epätarkkoja tai puutteellisia henkilötietoja voidaan siis aina parantaa tai jopa poistaa.

Koska meidän on mahdotonta olla jatkuvasti tietoisia henkilötietojesi virheistä, puutteellisuudesta tai vääristelystä, on sinun tehtävä käyttäjänä ilmoittaa virheistä tai puutteista ja tehdä tarvittavat muutokset rekisteröintitietoihin.

Jos henkilökohtaiset toimesi eivät tunnu riittävän, voit ottaa meihin yhteyttä allekirjoittamalla kirjallisen pyynnön osoitteeseen hello@brightanalytics.eu. BRIGHTANALYTICS suorittaa tarvittavat toimenpiteet 15 päivän kuluessa tekemällä lisäyksiä, korjaamalla tai poistamalla henkilötietoja. Poistaminen liittyy pääasiassa näkyvyyteen, joten on mahdollista, että poistetut henkilötiedot jäävät väliaikaisesti säilytettäviksi.