Yleiset ehdot

1 artikla. Määritelmät

Yleiset ehdot: Nämä yleiset ehdot.

BrightAnalytics: BrightAnalytics BV, Bruggesteenweg 311 box 2.2, 8830 Hooglede, rekisteröity Kruispuntbank van Ondernemingeniin numerolla 0555.899.773.

Demo: alustan demoversio, jota (mahdollinen) asiakas voi käyttää neljäntoista (14) kalenteripäivän ajan ennen sopimuksen tekemistä BrightAnalyticsin kanssa.

Käyttäjä: kuka tahansa alustan käyttäjä.

Immateriaalioikeudet: kaikki (rekisteröidyt ja rekisteröimättömät) kauppanimet, tavaramerkit, verkkotunnukset, tekijänoikeudet, logot, mallioikeudet, tietokantaoikeudet, liikesalaisuudet, patentit, keksinnöt, teokset, mallit, mallit, prosessit/menetelmät, teknologiat, järjestelmät, taitotieto-oikeudet, lähdekoodit ja lähdekoodit sekä kaikki mallit, ohjelmistot, asiakirjat ja kaikki muut materiaalit, jotka on kehitetty ja/tai joita on käytetty Alustan ja Luovutuksen valmistelussa tai toteuttamisessa tai jotka ovat seurausta niistä, sekä kaikki muut teolliset ja immateriaalioikeudet.

Toimeksianto: kuvaus palveluista ja tavaroista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, alustan ja Software as a Service (“SaaS”) -tilaus ja mahdolliset lisämoduulit, jotka asiakas haluaa saada, ja vastaava hinta, kuten asiakkaan saamassa tarjouksessa on kuvattu.

Asiakas: osapuoli, joka antaa toimeksiannon BrightAnalyticsille.

Sopimus: (i) asiakkaan tekemä ja BrightAnalyticsin hyväksymä toimeksianto, ja (ii) nämä yleiset sopimusehdot.

Osapuolet: Asiakkaan ja BrightAnalyticsin yhteinen nimitys, kumpikin erikseen Osapuoli.

Alusta: BrightAnalyticsin digitaalinen alusta, joka on käytettävissä BrightAnalyticsin palvelimilla.

2 artikla. Sovellettavuus

2.1 BrightAnalytics pidättää oikeuden muuttaa näitä yleisiä käyttöehtoja yksipuolisesti milloin tahansa.

2.2 Näitä yleisiä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin ja Demon käyttöön.

2.3 Nämä yleiset ehdot on ilmoitettu etukäteen asiakkaalle, joka on hyväksynyt ne. BrightAnalytics hylkää nimenomaisesti asiakkaan yleisten sopimusehtojen soveltuvuuden riippumatta siitä, milloin ne on ilmoitettu.

2.4 Jos toimeksiannon ja yleisten sopimusehtojen sisällön välillä on ristiriita tai epäselvyyttä, toimeksiannon sisältö on ensisijainen.

2.5 Jos jokin yleisten sopimusehtojen tai sopimuksen määräyksistä on mitätön tai pätemätön, ainoastaan tämän artiklan mitätön tai pätemätön osa poistetaan. Tämän artiklan muu osa ja muut artiklat pysyvät voimassa. Mitätön tai pätemätön osa on korvattava taloudelliselta vaikutukseltaan vastaavalla määräyksellä, paitsi jos tällaisen määräyksen pätemättömyys mitätöi toimeksiannon toteuttamisesta saatavan hyödyn.

3 artikla. Demo

Kun olet rekisteröitynyt, kuka tahansa potentiaalinen asiakas voi saada demon alustavan haastattelun jälkeen.

4 artikla. Lainaukset – Toimeksianto – Sopimus

4. 1 Kaikki toimeksiantoa koskevat tarjoukset eivät ole sitovia ilman BrightAnalyticsin hyväksyntää.

4.2 Toimeksianto hyväksytään ja sopimus tulee voimaan. (i) sen jälkeen, kun BrightAnalytics on vahvistanut toimeksiannon kirjallisesti asiakkaan allekirjoittamana, tai (ii) sillä hetkellä, kun BrightAnalytics aloittaa toimeksiannon suorittamisen.

4.3 Sopimus sisältää osapuolten välisen täydellisen sopimuksen, ja se korvaa kaiken aikaisemman asiaa koskevan viestinnän ja/tai suullisen tai kirjallisen ehdotuksen ennen sopimuksen tekemistä.

4. 4 Toimeksiantoa voidaan muuttaa vain osapuolten kirjallisella suostumuksella.

5 artikla. Asiakkaan velvollisuudet

5.1 Asiakkaan on varmistettava, että kaikki BrightAnalyticsin pyytämät ja tarvitsemat tiedot, asiakirjat, ohjeet ja koodit, jotka BrightAnalytics tarvitsee toimeksiannon asianmukaista ja oikea-aikaista suorittamista varten, ovat BrightAnalyticsin käytettävissä ajoissa ja BrightAnalyticsin haluamassa muodossa ja haluamallaan tavalla.

5.2 BrightAnalytics ei ole vastuussa viivästyksistä ja/tai lisäkustannuksista, jotka johtuvat siitä, että asiakas toimittaa tiedot, asiakirjat, ohjeet ja/tai koodit puutteellisesti ja/tai myöhässä.

5.3 Asiakkaan on toimittava hyvässä uskossa yhteistyössä ja muun muassa tarjottava henkilöstöä, jolla on asianmukainen tietämys ja kokemus, jotta se voi vastata asianmukaisesti BrightAnalyticsin kysymyksiin ja hallinnoida projektia asianmukaisesti.

5.4 Asiakkaan on varmistettava, että BrightAnalyticsille ilmoitetaan viipymättä seikoista ja olosuhteista, joilla voi olla merkitystä toimeksiannon asianmukaisen ja oikea-aikaisen suorittamisen kannalta tai jotka voivat vaarantaa tällaisen suorittamisen.

5.5 Asiakas on yksin vastuussa BrightAnalyticsin käyttöön annettujen tietojen, asiakirjojen, ohjeiden ja koodien oikeellisuudesta, täydellisyydestä ja luotettavuudesta, vaikka ne olisivat peräisin kolmansilta osapuolilta.

5. 6 Asiakas vastaa kokonaisuudessaan lisäkustannuksista, jotka aiheutuvat siitä, että asiakas rikkoo tätä 5 artiklaa, mukaan lukien kustannukset, jotka aiheutuvat toimeksiannon toteuttamisen viivästymisestä.

6 artikla. Toimeksiannon toteuttaminen

6.1 Kaikki BrightAnalyticsin suorittamat toimet on suoritettava parhaan tietämyksensä ja kykynsä mukaan, hyvän ammattitaidon vaatimusten mukaisesti ja käyttäen käytettävissään olevaa ajanmukaista tekniikkaa ja taitotietoa. BrightAnalytics sitoutuu vain keinoihin, ei tulokseen.

6.2 BrightAnalytics pidättää itsellään oikeuden työskennellä toimeksiannon suorittamisen aikana nimittämiensä henkilöiden tai riippumattomien konsulttien kanssa, jäljempänä yhdessä “työntekijät”.

6.3 BrightAnalytics päättää, millä tavalla ja minkä työntekijöiden toimesta myönnetty toimeksianto toteutetaan, mutta ottaa kuitenkin mahdollisuuksien mukaan huomioon asiakkaan ilmoittamat kohtuulliset vaatimukset.

6.4 BrightAnalytics voi asiakasta kuultuaan tehdä lisätyötä ja veloittaa siitä asiakasta.

6.5 Jos asiakas haluaa ottaa kolmansia osapuolia mukaan toimeksiannon toteuttamiseen, hän voi tehdä sen vain BrightAnalyticsin kanssa neuvoteltuaan ja BrightAnalyticsin etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella. BrightAnalytics pidättää tässä tapauksessa oikeuden tarkistaa suunnittelua ja hintaa.

7 artikla. Toimitusaika

7.1 Kaikki BrightAnalyticsin ilmoittamat toimitusajat ovat ainoastaan ohjeellisia eivätkä sitovia. Toimitusajat ilmoitetaan aina työpäivinä.

7.2 BrightAnalytics ei ole vastuussa toimitusajan noudattamatta jättämisestä eikä mistään siitä johtuvista (suorista tai epäsuorista) kustannuksista, vahingoista tai menetyksistä. Toimituksen viivästyminen ja siitä aiheutuvat lisäkustannukset eivät oikeuta asiakasta irtisanomaan toimeksiantoa, kieltäytymään toimituksesta tai keskeyttämään sen perustana olevien laskujen maksamista.

Artikkeli 8. Muutokset toimeksiantoon

8.1 Jos asiakas haluaa tehdä muutoksia toimeksiantoon sopimuksen täytäntöönpanon aikana, siitä on ilmoitettava BrightAnalyticsille kirjallisesti. BrightAnalytics pidättää tässä tapauksessa oikeuden mukauttaa toteutussuunnitelmaa ja hintaa.

8.2 Saatuaan asiakkaan pyynnöt tai uudet tarpeet BrightAnalytics analysoi ne, ja jos BrightAnalyticsin käsityksen mukaan näyttää siltä, että ne edellyttävät toimeksiannon muuttamista, BrightAnalytics tekee kohtuullisen ajan kuluessa tarjouksen muutetusta toimeksiannosta ja ilmoittaa muutokset, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, toteutusaikatauluihin ja hintoihin.

8.3 Asiakkaan katsotaan hyväksyneen tämän muutetun toimeksiannon kolmen (3) työpäivän kuluttua tarjouksen jättämisestä, jolloin toimeksianto – sellaisena kuin se on muutettuna – jatkuu muutetuin ehdoin, myös suunnittelun ja hintojen osalta.

8.4 BrightAnalytics voi myös vapaasti ilmoittaa pyydettyjen muutosten analysoinnin jälkeen, että niitä ei voida toteuttaa; tällöin osapuolet jatkavat toimeksiannon toteuttamista alkuperäisen sopimuksen mukaisesti ja neuvottelevat tarvittaessa pyydettyjen muutosten toteuttamisesta toisen toimeksiannon puitteissa.

9 artikla. Hinnat – Laskutus – Maksuehdot

9. 1 Asiakkaan BrightAnalyticsille maksama hinta ilmoitetaan toimeksiannossa ja mahdollisissa lisätarjouksissa, jos toimeksiantoon tehdään muutoksia 8 artiklan mukaisesti. Kaikkiin ilmoitettuihin hintoihin ei sisälly arvonlisäveroa eikä muita maksuhetkellä sovellettavia veroja, jotka asiakkaan on maksettava.

9.2 BrightAnalytics pidättää oikeuden veloittaa lisäkustannuksia käyttäjäkohtaisesti toimeksiannossa alun perin määrätyn käyttäjämäärän lisäksi.

9.3 BrightAnalytics pidättää oikeuden korottaa hintaa toimeksiannon voimassaoloaikana, ensimmäisen vuoden jälkeen ja jokaisen toimeksiannon voimaantulopäivää seuraavan vuoden jälkeen. Korotus ei saa ylittää seuraavan kaavan tulosta: P = P0 (0,8 S/S0 +0,2) P = uudet kustannukset P0 = nykyiset kustannukset S0 = Agorian määrittelemä viitetuntihinta toimeksiannon voimaantulopäivänä S = Agorian määrittelemä viitetuntihinta voimaantulopäivän jokaisena vuosipäivänä.

9.4 BrightAnalytics pidättää oikeuden periä matkakorvausta 0,40 euroa/km.

9.5 Ellei toisin sovita, asiakas hyväksyy nimenomaisesti BrightAnalyticsin sähköisen laskutuksen.

9. 6 Laskut maksetaan käteisellä laskussa ilmoitetulle tilinumerolle. Laskun maksamista ei voida lykätä toimeksiannon viivästymisen, virheellisen tai puutteellisen toimituksen tai minkään muun syyn vuoksi.

9.7 Jos laskua ei ole maksettu eräpäivänä, erääntynyttä summaa korotetaan ipso jure ja ilman laiminlyönti-ilmoitusta seuraavasti (i) korko, joka on 1 prosentti kuukaudessa eräpäivästä alkaen siihen asti, kunnes laskun määrä on maksettu kokonaisuudessaan, ja (ii) sopimussakko, jonka suuruus on 10 prosenttia laskun määrästä, kuitenkin vähintään 125 euroa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta BrightAnalyticsin oikeutta vaatia tosiasiallisesti aiheutunutta vahinkoa.

9.8 Jos yksi lasku jää maksamatta eräpäivänä, kaikki maksamattomat ja tulevat määrät erääntyvät välittömästi maksettaviksi. Tässä tapauksessa BrightAnalytics pidättää oikeuden peruuttaa aiemmin myönnetyt alennukset ja keskeyttää palvelunsa ja työnsä, kunnes kaikki maksurästit on maksettu, ilman ennakkoilmoitusta asiakkaalle.

9.9 Asiakkaan on korvattava BrightAnalyticsille kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat maksamattomien ja erääntyneiden laskujen perimisestä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, lakimies- ja asianajokulut.

9. 10 Rojaltit, lisenssit, DNS-rekisteröintimaksut ja kaikki toimeksiannon yhteydessä tehdyt ostot, joiden yksittäisen myynnin arvo on alle 250 euroa, laskutetaan asiakkaalta lisäksi.

9. 11 Mahdolliset vastalauseet laskusta on ilmoitettava BrightAnalyticsille kirjattuna kirjeenä kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa laskun päiväyksestä. Jos laskua, suoritettuja palveluja ja laskun kohteena olevia tavaroita ei ole vastustettu ajoissa, lasku, suoritetut palvelut ja tavarat katsotaan kokonaisuudessaan hyväksytyiksi.

10 artikla. Kesto – Sopimuksen päättyminen

10.1 Ellei toisin sovita, sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuspuolet voivat irtisanoa sopimuksen milloin tahansa kirjatulla kirjeellä noudattaen kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa, joka alkaa kolmen (3) työpäivän kuluttua kirjatun kirjeen lähettämisestä.

10.2 Jos asiakas irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen kohdan 10.1 mukaisesti ennen kuin toimeksianto on kokonaan toteutettu, BrightAnalyticsilla on oikeus: i) Asiakas maksaa alustan käyttöönotosta sovitun hinnan kokonaisuudessaan, jos sitä ei ole vielä maksettu kokonaan kyseisenä ajankohtana; ja ii) Asiakas maksaa kahden (2) kuukauden maksun SaaS-tilauksesta ja mahdollisista lisämoduuleista riippumatta siitä, jatkaako asiakas alustan käyttöä edellä mainitun irtisanomisajan aikana.

10.3 Jos toimeksiannossa mainitaan tietty kesto, sopimus on määräaikainen eikä sitä voida irtisanoa ennenaikaisesti. Tässä tapauksessa 10 artiklan 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta.

10.4 Jos asiakas kuitenkin irtisanoo määräaikaisen sopimuksen ennenaikaisesti, toimeksiannossa määritetty koko sovittu sopimussumma jäljellä olevalta sopimuskaudelta erääntyy ja on maksettava välittömästi riippumatta BrightAnalyticsin mahdollisuudesta vaatia lisäkorvauksia.

10.5 Jos sopimus irtisanotaan ennenaikaisesti, BrightAnalytics ei ole velvollinen maksamaan mitään vahingonkorvauksia tai korvauksia asiakkaalle, eikä se ole koskaan velvollinen palauttamaan asiakkaan jo maksamia summia.

10.6 Kumpikin sopimuspuoli voi yksipuolisesti irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi ja kirjatulla kirjeellä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausoikeutta noudattaen, jos toinen sopimuspuoli on maksukyvytön tai asetettu konkurssiin tai jos sille on määrätty pesänhoitaja, selvitysmies tai selvitysmies tai jos toinen sopimuspuoli lopettaa toimintansa jostain muusta syystä.

10.7 BrightAnalytics voi myös yksipuolisesti irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi kirjatulla kirjeellä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausoikeutta pidätellen, jos asiakas ei noudata 9 artiklaan sisältyviä maksuvelvoitteitaan.

10.8 Sopimuksen irtisanominen ei vapauta asiakasta velvollisuudesta maksaa sopimuksen mukaisesti jo maksettavaksi erääntyneet määrät.

10. 9 Lukuun ottamatta 10.6 ja 10.7 artiklassa tarkoitettuja tilanteita, BrightAnalyticsin on sopimuksen päättyessä kolmen (3) kuukauden ajan sopimuksen päättymisestä tehtävä yhteistyötä jo tehdyn työn siirtämiseksi kolmansille osapuolille. Jos tämä siirto aiheuttaa BrightAnalyticsille lisäkustannuksia, asiakas on velvollinen korvaamaan ne.

10.10 Toimeksiannon päättyessä kumpikin osapuoli luovuttaa välittömästi toiselle osapuolelle kaikki hallussaan olevat tavarat, esineet, asiakirjat ja sähköiset välineet, jotka ovat toisen osapuolen omaisuutta.

11 artikla. Viestintä

11. 1 Toimeksiannon suorittamisen aikana asiakas ja BrightAnalytics viestivät toisilleen pätevästi sähköpostitse.

11.2 Osapuolet tunnustavat nimenomaisesti, että sähköisillä viestimillä ja sähköpostiviesteillä on sama todistusvoima kuin allekirjoitetuilla asiakirjoilla.

11.3 Osapuolet tunnustavat, että sähköisten viestimien käyttöön voi liittyä riskejä, kuten muun muassa vääristymät, viivästykset tai virukset. Osapuolet sopivat nimenomaisesti, että ne eivät pidä toisiaan vastuussa vahingoista, jotka voivat aiheutua sähköisten viestimien ja sähköpostien käytöstä. Osapuolet sitoutuvat joka tapauksessa tekemään kaikkensa estääkseen tällaiset vahingot.

12 artikla. Alustan käyttö

12.1 Asiakas myöntää, että se voi käyttää alustaa ainoastaan sisäisiin liiketoimintatarkoituksiin, ja vakuuttaa nimenomaisesti, että sen ja sen työntekijöiden tai valtuutettujen henkilöiden käyttö tapahtuu kaiken sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

12.2 Asiakas ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin estääkseen viruksia tai muita haitallisia ohjelmistoja vahingoittamasta alustaa.

12.3 Asiakas ei saa: (i) käyttää tai kopioida alustaa muuhun kuin asiakkaan liiketoimintatarkoituksiin; (ii) käyttämään alustaa, mukaan lukien tarjottua palvelinta ja tallennuskapasiteettia, rikkomuksiin tai aiheuttamaan vahinkoa tai haittaa BrightAnalyticsille tai kolmansille osapuolille; (iii) dekompiloida, tehdä käänteistä suunnittelua tai yrittää johtaa, rekonstruoida, tunnistaa tai löytää lähdekoodia, taustalla olevia ideoita, taustalla olevia käyttöliittymätekniikoita tai algoritmeja millään tavalla tai paljastaa alustaa, paitsi sovellettavan lain nimenomaisesti sallimissa rajoissa; (iv) rasittaa alustaa pantilla tai vakuusoikeudella; (v) ryhtyä mihinkään toimiin, jotka saattavat aiheuttaa alustan lähdekoodin pääsyn julkiseen käyttöön; (vi) käyttää alustaa tavalla, jota ei ole nimenomaisesti sallittu sopimuksessa, tai tavalla, joka on laiton tai haitallinen tai jolla pyritään saavuttamaan laiton tai haitallinen tarkoitus tai toiminta; ja (vii) kiertää alustan tarjoamia teknisiä tai muita suojatoimenpiteitä.

12.4 Asiakkaan on aina varmistettava, että BrightAnalyticsin toimeksiantoa suoritettaessa BrightAnalyticsin käyttöön antamissa laitteissa ei ole alustan tai muiden BrightAnalyticsin tarjoamien palveluiden yhteydessä käytettäviä tai loukkaavia tietoja, tiedostoja, ohjelmistoja, metatageja, hyperlinkkejä, syvälinkkejä tai vastaavia viittauksia tai tietoja.

12. 5 Asiakkaan on kiellettyä käyttää alustan yhteydessä laitonta ohjelmistoa tai ohjelmistoa, jonka lisenssiehtoja ei noudateta. Roskapostin lähettäminen on kielletty kaikissa BrightAnalyticsin tarjoamissa laitteissa ja järjestelmissä. Asiakas sitoutuu noudattamaan välittömästi BrightAnalyticsin kaikkia pyyntöjä sekä kolmansien osapuolten kohtuullisia pyyntöjä sisällön poistamiseksi, käyttökelvottomaksi tekemiseksi tai muuttamiseksi. Asiakas luopuu kaikesta oikeudesta vaatia tällaiseen poistoon liittyviä vahingonkorvauksia. BrightAnalytics ei siis salli muun muassa pornografista materiaalia eikä sivustoja, joilla tarjotaan yleisen järjestyksen, moraalin tai markkinakäytäntöjä koskevien säännösten vastaisia tai muita laittomia tuotteita. Palvelimilla ei myöskään saa harjoittaa toimintaa, joka loukkaa suojattuja teoksia tai yksityisyyden suojaa tai joka on rangaistavaa.

12.6 Asiakas sitoutuu ilmoittamaan BrightAnalyticsille viipymättä kaikista alustan todellisista, uhkaavista tai epäillyistä väärinkäytöksistä.

13 artikla. Vastuun rajoittaminen

13.1 BrightAnalytics ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään välillisistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaupalliset tai taloudelliset menetykset (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, voittojen tai tulojen menetys), tietojen menetys, laitteiden menetys tai vahingoittuminen, liikearvon menetys, maineen vahingoittuminen, eikä BrightAnalytics ole vastuussa menetyksistä, jotka johtuvat kolmansien osapuolten asiakasta vastaan nostamista oikeudellisista kanteista, asiakkaan teosta (osittain) suoraan aiheutuneista vioista, palveluiden virheellisestä käytöstä aiheutuneista vahingoista, tuotteista ja ohjelmistoista, jotka johtuvat kolmansien osapuolten tuotteissa ja palveluissa olevista toimeksiannoista tai puutteista.

13.2 BrightAnalyticsin kokonaisvastuu ei saa ylittää toimeksiannon kokonaishintaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13.1 artiklan soveltamista. BrightAnalytics ei missään tapauksessa ole koskaan vastuussa suuremmasta summasta kuin sen ottaman vastuuvakuutuksen perusteella maksettu summa.

13.3 Asiakas on yksin vastuussa alustan asianmukaisesta käytöstä ottaen huomioon BrightAnalyticsin määritykset, dokumentaation ja ohjeet sekä sovellettavat oikeudelliset säännökset.

13.4 Asiakkaan on korvattava BrightAnalyticsille kaikki korvausvaatimukset, jotka voivat johtua sopimuksen olemassaolosta, täyttämisestä tai täyttämättä jättämisestä ja jotka voivat johtua sen omasta huolimattomuudesta tai jonkin sen käyttäjän virheestä.

13.5 Asiakas on yksin vastuussa kaikista Alustalla suoritetuista tapahtumista, kuten maksuista, ilmoituksista jne. Asiakas sitoutuu varauksetta korvaamaan BrightAnalyticsille kaikki vaatimukset, joita kolmannet osapuolet voivat esittää näihin liiketoimiin liittyen. BrightAnalytics ei osallistu asiakkaan ja sen asiakkaiden väliseen suhteeseen, vaan se pysyy aina kolmantena osapuolena.

13. 6 BrightAnalytics ei ole vastuussa kolmannen osapuolen toimittajan kanssa tehdyn lisenssisopimuksen uusimatta jättämisestä ajoissa, rojaltimaksujen maksamisesta tai vastaavasta, eikä mistään niistä aiheutuvista seurauksista, vaikka alkuperäinen lisenssisopimus olisi toimitettu BrightAnalyticsin toimesta toimeksiannon yhteydessä. Asiakas saa kopion lisenssiehdoista tilauksen yhteydessä, ja hänen on itse valvottava uusimista.

14 artikla. Takuu

14.1 BrightAnalytics tarjoaa rajoitetun takuun piilevien vikojen varalta, erityisesti sellaisten vikojen varalta, jotka eivät olleet näkyvissä tai joita ei voitu kohtuudella havaita alustan käytön ja/tai toimeksiannon mukaisten moduulien toimittamisen yhteydessä ja jotka ilmenevät kahdeksan (8) viikon kuluessa tämän jälkeen.

14.2 BrightAnalytics takaa parhaan kykynsä mukaan, että alusta: (i) toimii keskeytyksettä, lukuun ottamatta keskeytyksiä, jotka johtuvat siitä riippumattomista olosuhteista tai ennalta ilmoitetuista ja ennakoiduista keskeytyksistä, (ii) ei sisällä viruksia, paitsi jos kyseessä on verkkohyökkäys tai muu kolmannen osapuolen laiton pääsy alustalle.

14.3 BrightAnalytics tutkii takuuseen perustuvan reklamaation vain, jos asiakas ilmoittaa sitä koskevan pyyntönsä kirjatulla kirjeellä. Tällainen ilmoitus on voimassa vain, jos: i) asiakas on ilmoittanut BrightAnalyticsille välittömästi väitetyn vian havaittuaan; ii) asiakas kuvailee riittävästi väitettyä vikaa (väitettyjä vikoja); iii) asiakas osoittaa, että se ei kohtuudella olisi voinut havaita vikaa aikaisemmin; asiakas toimittaa BrightAnalyticsin pyynnöstä lisätietoja ja asiakirjoja valituksen tutkinnan aikana; ja iv) ilmoitus on lähetetty 25 artiklan säännösten mukaisesti.

14. 4 Ellei takuun mukaista vaatimusta esitetä ajoissa ja pätevästi, asiakkaan katsotaan peruuttamattomasti hyväksyneen toimeksiannon.

14.5 Jos piilevä vika todella havaitaan, BrightAnalytics pyrkii kohtuullisin toimin korjaamaan puutteet siltä osin kuin toiminnallisuus on osa toimeksiantoa. Tämä on ainoa korjaustapa, johon BrightAnalytics on sitoutunut.

14. 6 Myytyihin ohjelmakoodeihin ja kolmansien osapuolten ohjelmistoihin sovelletaan ainoastaan valmistajan/julkaisijan takuuehtoja. BrightAnalytics ei ole vastuussa näistä eikä anna mitään takuuta kolmansien osapuolten palveluista tai materiaaleista.

15 artikla. Vrijwaring

15.1 Rajoittamatta näiden ehtojen kohdan 13 soveltamista, asiakkaan on korvattava ja pidettävä BrightAnalytics vahingoittumattomana kaikesta vastuusta, vahingosta, sakosta, vaatimuksesta, tuomiosta, oikeudenkäynnistä sekä kaikenlaisista kustannuksista ja kuluista, mukaan lukien kaikki kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jotka johtuvat sopimuksen olemassaolosta, täyttämisestä, täyttämättä jättämisestä ja irtisanomisesta, ja jotka: (i) johtuvat Asiakkaan ja/tai sen Käyttäjien omasta huolimattomuudesta, virheestä, oikeudellisesta tai rikollisesta rikkomuksesta; ja (ii) kolmannen osapuolen esittämä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikki kolmannen osapuolen vaatimukset, jotka perustuvat: a) asiakkaan BrightAnalyticsille antamat väärät, epätarkat tai vanhentuneet tiedot; b) sellaisten henkilötietojen käsittely sopimuksen yhteydessä, jotka asiakas on toimittanut BrightAnalyticsille ja jotka BrightAnalytics on näin ollen saanut laillisesti; tai c) verkkotunnuksen rekisteröinti.

16 artikla. Ylivoimainen este

16.1 BrightAnalytics tai asiakas ovat ylivoimaisen esteen tilanteessa, jos jompikumpi niistä joutuu tilapäiseen tai lopulliseen tilanteeseen, jossa se ei pysty täyttämään sopimuksen mukaisia sitoumuksiaan sellaisen vieraan syyn vuoksi, joka ei johdu samasta osapuolesta ja jota ei voitu ennakoida sopimuksen tekohetkellä.

16.2 Esimerkkejä ylivoimaisesta esteestä (ei tyhjentävästi) ovat lakot, tulipalot, sodat, sotatoimet, hallituksen toimet tai laiminlyönnit, luonnonkatastrofit, kansalliset ja paikalliset hätätilanteet, epidemiat, liiketoiminnan keskeytykset, energiakatkokset, (televiestintä)verkon tai -yhteyden tai käytettävien viestintäjärjestelmien vikaantuminen tai Alustan käyttämättömyys milloin tahansa, verkkohyökkäykset, verkkohäiriöt, tavarantoimittajien tai muiden käytettyjen kolmansien osapuolten toimitusten laiminlyönti tai viivästyminen sekä kolmansien osapuolten verkkojen, järjestelmien ja laitteiden heikentynyt tai toimimattomuus.

16.3 Asiakkaan ylivoimainen este ei missään tapauksessa sisällä henkilöstöpulaa, lakkoja tai asiakkaan taloudellisia ongelmia. Ylivoimaiseen esteeseen ei voida koskaan vedota maksuvelvoitteiden osalta.

16.4 Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle mahdollisimman pian ylivoimaisesta esteestä. Tilapäisen ylivoimaisen esteen sattuessa ylivoimaiseen esteeseen vetoavalla sopimuspuolella on oikeus keskeyttää ja/tai pidentää sopimuksen täytäntöönpanoa niin kauan kuin ylivoimainen este kestää. Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan sopimuspuolen on ilmoitettava siitä sopimuspuolelleen mahdollisimman pian. (i) jos ylivoimainen este päättyy ja sopimuksen mukaisia velvoitteita voidaan jatkaa, tai (ii) jos tilapäisestä ylivoimaisesta esteestä tulee pysyvä, mikä johtaa sopimuksen irtisanomiseen. Ylivoimainen este voi olla lopullinen, jos ylivoimainen este kestää yli kaksi (2) kuukautta. Ylivoimaisen esteen esiintyessä tilapäisesti keskeytysaikana ja pysyvän ylivoimaisen esteen vuoksi tapahtuvassa irtisanomisessa ylivoimaiseen esteeseen vetoava sopimuspuoli ei ole korvausvelvollinen.

17 artikla. Luottamukselliset tiedot

17.1 Sopimuspuolet pitävät kaikkia toiselta sopimuspuolelta sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä saamiaan ei-julkisia tietoja luottamuksellisina; tällaisia tietoja saa käyttää ainoastaan sopimuksen puitteissa ja sen tarpeisiin, ja tällaisia luottamuksellisia tietoja ja aineistoa saa luovuttaa ainoastaan henkilöille, joiden on saatava ne käyttöönsä sopimuksen puitteissa tai lakisääteisen luovutusvelvoitteen nojalla. Molemmat sopimuspuolet pyrkivät kaikin tavoin kunnioittamaan tätä luottamuksellisuutta ja varmistamaan, että työntekijät ja kolmannet osapuolet noudattavat tätä luottamuksellisuusvelvoitetta.

17.2 Kaikki luottamukselliset tiedot ja aineistot, jotka on annettu jommankumman sopimuspuolen käyttöön tämän sopimuksen puitteissa, ovat ja pysyvät ne luovuttaneen sopimuspuolen yksinomaisena ja yksinoikeudellisena omaisuutena, ja ne palautetaan omistajalleen tai, jos sopimuspuolet niin sopivat, tuhotaan sopimuksen päättyessä tai heti kun niitä ei enää tarvita.

17.3 Kumpikaan sopimuspuoli ei saa suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, suullisesti tai kirjallisesti jäljentää tai levittää luottamuksellisia tietoja ja aineistoja ilman toisen sopimuspuolen kirjallista ja ennakkohyväksyntää, paitsi jos se on tarpeen sopimuksen toteuttamiseksi.

17.4 Tämä määräys säilyy sopimuksen päättymisen jälkeen riippumatta siitä, mistä syystä sopimus päättyy, ja osapuolten on noudatettava sitä.

18 artikla. Tietosuoja

18. 1 BrightAnalytics noudattaa henkilötietojen käsittelyssä asiaankuuluvaa sovellettavaa lainsäädäntöä. BrightAnalytics käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti ja ilmoittaa kaikille henkilöille, joilla on välttämättä pääsy näihin tietoihin, niiden luottamuksellisuudesta.

18.2 BrightAnalytics katsoo, että asiakas on hankkinut ja hallinnoinut asiakkaan sille toimeksiannon yhteydessä toimittamia henkilötietoja laillisesti. Asiakas takaa BrightAnalyticsille kaikki kolmansien osapuolten ja asiaan liittyvien henkilöiden mahdolliset vaatimukset.

18.3 BrightAnalytics pidättää oikeuden, mutta ei ole velvollinen, poistamaan tietoja, joiden katsotaan rikkovan seuraavia sääntöjä (i) sopimuksen ehtojen mukaisesti tai muutoin epäasianmukaisesti, (ii) kolmansien osapuolten oikeudet, tai (iii) kaikki sovellettavat lait tai asetukset.

19 artikla. Immateriaalioikeudet

19. 1 Kaikki immateriaalioikeudet ovat yksinomaan BrightAnalyticsin tai sen toimittajien hallussa. Sopimuksen tarkoituksena ei ole myöntää immateriaalioikeuksien siirtoa tai lisenssiä.

19.2 Asiakkaalle myönnetään henkilökohtainen, ei-yksinomainen ja siirtokelvoton käyttöoikeus, joka rajoittuu alustan käyttöön omiin sisäisiin tarkoituksiinsa toimeksiannossa määritellyllä tavalla ja sopimuksen voimassaoloaikana, ja tämä sillä edellytyksellä, että asiakas noudattaa 9 artiklan mukaisia maksuvelvoitteita. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan BrightAnalyticsille viipymättä kaikista sen immateriaalioikeuksien tosiasiallisista, uhkaavista tai epäillyistä loukkauksista, joista asiakas saa tiedon.

19.3 Jos sopimuksessa nimenomaisesti sovitaan, asiakkaalle myönnetään ei-yksinomainen ja ei-siirrettävä käyttöoikeus, joka rajoittuu tarkoin määriteltyjen tuotteiden käyttöön omiin sisäisiin tarkoituksiinsa sovittua toimeksiantoa varten, ja tämä sillä edellytyksellä, että asiakas noudattaa 9 artiklassa määrättyjä maksuvelvoitteita.

19. 4 Asiakas ei saa ilman BrightAnalyticsin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta julkaista, jäljentää tai asettaa kolmannen osapuolen saataville millään tavalla, kokonaan tai osittain, toimeksiannon tuotteita ja tuloksia.

19.5 Asiakas antaa BrightAnalyticsille nimenomaisen luvan viitata asiakkaan nimeen, logoon, toiminimeen tai tavaramerkkeihin sekä sopimuksen mukaisesti suoritettuun työhön sekä sisäisissä tarkoituksissa että kaupallisissa tarkoituksissa, kuten myynninedistämisessä, mainonnassa, ….

20 artikla. Siirto ja alihankinta

20.1 BrightAnalyticsilla on oikeus käyttää seuraavia oikeuksia (i) siirtää sopimuksesta johtuvat oikeutensa ja sopimuksen täyttämisen (kokonaan tai osittain) tai (ii) antaa toimeksiannon suorittamisen aikana minkä tahansa sen osan alihankintana kolmansille osapuolille, jos se katsoo sen tarpeelliseksi tai toivottavaksi, ilman asiakkaan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

20.2 Jos BrightAnalytics käyttää alihankkijoita, kaikki asiakkaan ja alihankkijoiden välinen viestintä tapahtuu BrightAnalyticsin kautta, ellei toisin sovita.

20.3 BrightAnalytics on kaikissa olosuhteissa vastuussa asiakkaalle sopimuksen ehtojen mukaisesti kaikista BrightAnalyticsin alihankkijoiden suorittamista töistä, paitsi jos asiakas on nimenomaisesti valinnut alihankkijan, vaikkakin BrightAnalyticsin kuulemisen tai neuvojen perusteella, jolloin BrightAnalyticsin vastuu alihankkijalle uskotusta työstä on kokonaan suljettu pois. Jälkimmäisessä tapauksessa asiakkaan on käännyttävä suoraan alihankkijan puoleen.

20. 4 Asiakas ei saa siirtää sopimusta tai mitään sen osaa kolmannelle osapuolelle ilman BrightAnalyticsin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta riippumatta siirron muodosta. Asiakas on joka tapauksessa yhteisvastuussa BrightAnalyticsille kaikista sopimuksen mukaisista velvoitteista tai sopimusrikkomuksista.

21 artikla Edustus

Sopimus ei tee BrightAnalyticsista Asiakkaan edustajaa tai edustajaa, jolla ei ole mitään valtuuksia tai valtaa ensin mainittuun ja sen henkilöstöön nähden, ja päinvastoin. Osapuolet toimivat toisistaan riippumattomasti, eikä niillä ole alistussuhdetta. BrightAnalytics ei puutu asiakkaan ja sen asiakkaiden väliseen suhteeseen. Se pysyy aina kolmantena osapuolena.

22 artikla. Muu kuin rekrytointi

22. 1 Asiakkaalta on nimenomaisesti kielletty suorat tai epäsuorat toimet, jotka koskevat BrightAnalyticsin työntekijöitä, konsultteja tai muita BrightAnalyticsin palveluksessa työskenteleviä henkilöitä sopimuksen voimassaoloaikana ja yhden (1) vuoden ajan sen päättymisen jälkeen.

22.2 Jos asiakas rikkoo tämän artiklan määräyksiä, se on velvollinen maksamaan BrightAnalyticsille vahingonkorvausta, joka määritetään kiinteämääräisesti ja joka vastaa palkatun henkilön yhden vuoden bruttopalkkakustannuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta BrightAnalyticsin oikeutta vaatia lisäkorvausta, jos ja siltä osin kuin se osoittaa, että sen tosiasiallinen vahinko ylittää kiinteämääräisen korvauksen määrän.

23 artikla. Web-hostingin erityissäännökset

23.1 Asiakkaan on nimettävä vähintään yksi henkilö, joka kommunikoi BrightAnalyticsin kanssa sopimuksen mukaisesti, voi ja saa tehdä päätöksiä ja jolla on pääsy isännöintitoimintaan liittyviin tietoihin, raportteihin ja lokitietoihin. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että kyseinen henkilö/henkilöt ovat käytettävissä ja että yhteystiedot ovat aina ajan tasalla. Jos yhteyshenkilö vaihdetaan jostain syystä, tästä on ilmoitettava BrightAnalyticsille.

23.2 Kaikki tiedot, joita asiakkaan isännöimät tai ylläpitämät järjestelmät tuottavat sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä (raportit, lokitiedostot, tiedostot jne.), kuuluvat asiakkaalle, ja niitä pidetään 17 artiklassa tarkoitettuina luottamuksellisina tietoina. Näiden tietojen saataville asettamisesta ja niiden käytöstä aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan kustannuksella. Asiakas on yksin vastuussa kaikkien tietojen tarkkuudesta, laadusta, eheydestä, laillisuudesta, luotettavuudesta, soveltuvuudesta ja tekijänoikeuksista.

24 artikla. Poikkeusluvan käyttämättä jättäminen

BrightAnalyticsin jonkin oikeuden käyttämättä jättämistä ei missään tapauksessa pidetä kyseisestä oikeudesta luopumisena.

25 artikla. Ilmoitukset

25.1 Kaikki tässä sopimuksessa tarkoitetut ilmoitukset BrightAnalyticsille on tehtävä kirjallisesti BrightAnalytics BV:lle osoitteeseen Financial Manager, Bruggesteenweg 311 box 2.2, 8830 Hooglede, kirjattuna kirjeenä saantitodistusta vastaan tai kuriiripalvelun välityksellä. Kirje katsotaan vastaanotetuksi kolmen (3) työpäivän kuluttua kirjeen lähettämispäivästä.

25. 2 Sähköpostiviesti seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: finance@brightanalytics.eu on sallittu edellyttäen, että on pyydetty ja saatu nimenomainen lukuvahvistus. Tällainen sähköpostiviesti katsotaan vastaanotetuksi ja voimaan lukuvahvistuksen päivämääränä.

26 artikla. Sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeiset määräykset

Sopimuksen määräykset, jotka luonteensa ja soveltamisalansa vuoksi on tarkoitettu pysymään voimassa sopimuksen voimassaoloaikana, mukaan luettuina muun muassa 17 ja 19 artikla, pysyvät voimassa myös sopimuksen irtisanomisen jälkeen.

27 artikla. Toimivaltaiset tuomioistuimet – sovellettava laki

27.1 Osapuolet pyrkivät aina ensin ratkaisemaan riidat sovinnollisesti. Kaikkiin osapuolten välisiin riitoihin, jotka koskevat sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa tai täytäntöönpanoa, sovelletaan Belgian lakia, ja ne on ratkaistava Belgian lain mukaisesti.

27. 2 BrightAnalyticsin ja asiakkaan väliset riidat käsitellään yksinomaan Bruggen tuomiopiirin tuomioistuimissa.